Noticias Castellón
miércoles, 05 de octubre del 2022 | Última actualización: 21:16

L'UJI informa dels assumptes tractats en el Claustre a novembre

Tiempo de Lectura: 5 minutos, 42 segundos

Noticias Relacionadas

Es debaten les 96 accions de les Línies de Govern per a 2018 marcades per l'escenari econòmic i la finalització del mandat de Climent

Castellón Información

El Claustre elegeix dos representants del PAS en la Junta Electoral 
El Claustre elegeix Soledad Inmaculda Ten i Manuel Orenga com a representants del Personal d'Administració i Serveis (PAS) en la Junta Electoral.

El Claustre debat les 96 accions de les Línies de Govern per a 2018 marcades per l'escenari econòmic i la finalització del mandat de Vicent Climent
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha presentat al Claustre les 96 acciones de les Línies de Govern per a 2018, que abasten el primer semestre de l'any, donant continuïtat i concloent accions engegades per l'actual equip de govern que finalitza mandat el próxim mes de maig.

Aquestes línies de govern, malgrat l'actual escenari económic,  garanteixen el compliment dels compromisos financers amb l'estudiantat i amb la resta de la comunitat universitària, al temps que, permeten continuar avançant en la consolidació del Model Educatiu UJI i garanteixen els recursos per al Pla propi de recerca.

Entre les accions presentades i debatudes pel Claustre, el rector, Vicent Climent, ha destacat la continuació de l'aposta per la recerca a través del Pla de Promoció de la Investigació de l'UJI  i consolidació de l'Escola de Doctorat així com els esforços per l'estabilització i promoció de la plantilla de PDI, respectant el marc legal vigent però reivindicant els canvis normatius que ho permeten. També la finalització dels estudis del Pla Pluriennal de Plantilla, i continuació de la implantació del sistema de Carrera professional horitzontal del PAS.

Entre les prioritats per a 2018 també destaca iniciar la negociació d'un  Pla pluriennal de finançament de les universitats publiques valencianes amb les Conselleries d'Educació i d'Hisenda, fer el seguiment del desplegament del Pla Estratègic UJI 2018, la recepció, equipament i posada en marxa dels mòduls de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i la integració de l'Escola del Sagrado Corazón de Jesús de l'Hospital General de Castelló.

Altres dels reptes són, d'una banda, potenciar la internacionalització de l'UJI desplegant el Pla d'Internacionalització, creant el Segell de Grau Internacional, i potenciant el programa d'Ambaixadors Internacionals.  I d'altra, elaborar un Codi Ètic de l'UJI, redactar la memòria de RSU i constituir el Comitè de Responsabilitat Social Universitària.

Per últim, el rector també ha recordat algunes de les fites aconseguides durant el 2017 com ara l'entrada en el top 500 mundial del rànquing ARWU de Shanghai, la davallada en un 7% de les taxes de matrícula de grau, l'autorització del pagament de complements retributius al PDI contractat i de la Carrera Professional Horitzontal del PAS, l'acceleració del ritme de convocatòria de places de PDI, la inauguració de l'espai cultural Menador, la conclusió de la primera fase de l'edifici de la FCS, i la implantació del doble grau ADE-Dret.  «Fites que són una mostra del fet que, malgrat la greu crisi i la política educativa del govern, l'UJI ha anat fent passos decisius cap al futur» ha assenyalat Climent.

Les Línies Pressupostàries per a 2018 preveuen uns pressupostos de 89,6 milions d'euros 
El gerent de l'UJI, Andrés Marzal, ha informat al Claustre de les Línies Pressupostàries per a 2018, que preveuen uns comptes per valor d'uns 89,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 2% respecte a l'any anterior, quan el pressupost va ascendir a 87,8 milions.
El document explica que la Universitat es troba en un escenari marcat per l'absència d'un marc financer estable per part de la Generalitat Valenciana, al que s'uneix el retard en l'aprovació dels pressupostos de l'Estat per a 2018 o, com sembla més probable, la seua pròrroga, la qual cosa ha generat moltes dificultats per a la confecció del pressupost de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, també per al de la universitat pública castellonenca.
Per tot açò, el nou escenari condiciona les línies pressupostàries tant en el seu apartat d'ingressos com de despeses. En aquest sentit, l'informe destaca que els ingressos per matrícula disminuiran un 15% a partir de 2018, a causa de la reducció de les taxes de matrícula per part de la GVA, una pèrdua que hauria d'estar compensada al 100% per transferències de la Generalitat dins del mateix any. No obstant açò, aquest pagament es difereix un any i és possible que no cobrisca el 100% de la baixada en recaptació.

Informe sobre la memòria de Responsabilitat Social Universitària
El Comissionat del Rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària, Domingo García Marzá, ha presentat al Claustre l'informe sobre la Memòria de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat Jaume I que està en procés d'elaboració, explicant que es tracta d'un instrument de rendició de comptes a la societat. Per al seu desenvolupament, la UJI està utilitzant la metodologia específica trucada Global Reporting Initiative (GRI), empleada en l'actualitat per la majoria d'universitats, tant en l'àmbit estatal com en l'internacional, que realitzen aquest tipus de memòries.

L'elaboració de la Memòria de RSU, que arreplegarà les dades del curs 2016-2017, és el segon pas previst en el Pla RSUJI una vegada presentat el Codi Ètic de la UJI. La metodologia del GRI exigeix informar dels compromisos que la universitat ha assumit -expressats en el codi ètic-, les seues polítiques i enfocaments de gestió, així com els indicadors concrets d'aquesta gestió i el procés de verificació d'aquests indicadors.

El Síndic de Greuges destaca la davallada de conflictes a l'UJI
El Síndic de Greuges, Vicent García Edo, ha presentat el seu informe al Claustre, en què ha destacat la davallada general de conflictes a la Universitat Jaume I. Així mateix, ha fet una recomanació a la comunitat universitària per tal de fer un ús adequat i respectuós del llenguatge en les relacions personals i per respectar estrictament les normatives pròpies de la Universitat.

La Junta Electoral presenta al Claustre l'informe de l'activitat realitzada en el curs 2017/2018
La Junta Electoral de la Universitat Jaume I ha presentat al Claustre l'informe de l'activitat realitzada durant el curs 2016/2017, en el qual va celebrar 25 sessions per a organitzar els diferents processos electorals desenvolupats durant el curs i dirimir diverses qüestions relacionades amb aquests.
Els processos electorals celebrats van ser eleccions a delegats i delegades d'estudiantat de grau (que es van realitzar en 166 grups) i de màsters (en 33); renovació de la representació de l'estudiantat en 4 consells de departament i en les juntes dels 4 centres; eleccions a 7 consells de departament i 1 institut universitari; i eleccions a la direcció de 7 departaments i 3 instituts universitaris.