Noticias Castellón
jueves, 07 de julio del 2022 | Última actualización: 21:39

Més de 300 persones presenten sol·licitud per a les proves de la borsa de conserges d'Almassora

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 3 segundos

Noticias Relacionadas

De les 304 sol·licituds, nou han quedat fora del procés per incompliment dels requisits

Castellón Información

Més de 300 persones han presentat la seua sol·licitud per a presentar-se a les proves de la borsa de conserges de l'Ajuntament d'Almassora. El llistat de candidatures excloses i admeses està exposat durant tota la setmana en el tauler d'anuncis municipal i en la web www.almassora.es perquè les persones interessades formulen les al·legacions pertinents. De les 304 sol·licituds, nou han quedat fora del procés per incompliment dels requisits.

Una vegada finalitzat el termini per a presentar recurs, la resolució s'elevarà a definitiva i determinarà la composició del tribunal qualificador, lloc, data i hora d'inici de la fase d'oposició. Aquest procés ve regulat en les bases generals de la formació de borses de treball i consta de tres fases eliminatòries: prova d'oposició, fase de concurs i entrevista.

La primera consistirà en un exercici amb 20 preguntes tipus test a contestar en un temps màxim d'una hora. En la fase de concurs computarà com a mèrit puntuable titulacions acadèmiques, experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i coneixement de llengües estrangeres.

El temari de l'examen figura en l'annex de la convocatòria i inclou: el municipi, òrgans de govern i administració, l'acte administratiu, coneixement de carrers i principals edificis públics, presentació de sol·licituds i registres administratius, ús no sexista del llenguatge, custòdia de màquines, control d'accessos, condicions de treball i salut i concepte de risc laboral.

Entre les funcions del lloc destaca custodiar el mobiliari, comunicar incidències de desperfectes, vigilar a les empreses que operen en l'edifici, l'obertura i tancament del local així com el control d'accessos, rebre i distribuir els documents, realitzar trasllats de material i manejar fotocopiadores. La jornada dependrà del servei al qual s'adscriguen per a realitzar les corresponents funcions.

“A més d'oferir un lloc estable i unes condicions laborals òptimes, la creació de la borsa d'ocupació ens garantirà la cobertura de les places necessàries per a atendre tots els edificis municipals i a la ciutadania que els utilitza”, segons el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco. Aquesta part incideix que “des de l'Administració hem de contribuir també a reduir les xifres de l'atur, com mostren els mil aturats menys que tenim en l'actualitat enfront de les dades de 2015”.