domingo, 24 de octubre, 2021  |  

- 31 mayo, 2019 -

La durada de les pràctiques és de dotze mesos prorrogables per un període màxim de dotze mesos addicionals

La durada de les pràctiques és de dotze mesos prorrogables per un període màxim de dotze mesos addicionals

Castellón Información

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat beques per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

En concret, es tracta de 15 beques que es repartiran de la manera següent: una beca per a cada una de les biblioteques públiques d’Alacant, Castelló, Orihuela i València; una beca per a cada un dels arxius històrics provincials d’Alacant, Castelló, Orihuela i Arxiu del Regne de València; dues beques per a l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana i cinc per a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Per a optar a aquestes beques es requereix ser menor de 35 anys i estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació, la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, la llicenciatura de Documentació o el títol universitari oficial de grau equivalent d’acord amb els plans d’estudi vigents o titulats superiors amb el mòdul nivell III de tècnic especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

El període de durada de la beca serà de dotze mesos, i es podrà prorrogar sense necessitat d’una nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària en el següent pressupost anual de la Generalitat i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

Whatsapp Telegram