Noticias Castellón
lunes, 05 de diciembre del 2022 | Última actualización: 22:01

El Claustre de l'UJI suspèn el procés d'elaboració del pressupost de 2023 per a negociar un finançament "just"

Tiempo de Lectura: 6 minutos, 42 segundos

Noticias Relacionadas

La diferència entre ingressos i despesa ascendeix a 16,3 milions d'euros i malgrat l'aportació de 8,5 milions de romanents de tresoreria no es pot cobrir l'augment de costos de personal i de serveis essencials

El Claustre de la Universitat Jaume I ha acordat suspendre el procés d'elaboració del pressupost per a 2023 per a poder continuar negociant amb la Generalitat Valenciana un Pla Pluriennal de Finançament (PPF) que cobrisca les necessitats reals de funcionament de l'UJI i garantisca la seua sostenibilitat econòmica. A més, de manera unànime, ha donat suport a la rectora perquè, en nom del Claustre, reivindique «amb força» un finançament just per a l'UJI.

La diferència entre els ingressos ordinaris consignats a l'avantprojecte de pressupostos autonòmics i la despesa real de la Universitat per a 2023 ascendeix a 16,3 milions d'euros. L'UJI planteja cobrir part d'aquest dèficit amb 8,5 milions de romanents propis de tresoreria, però, tot i així, la diferència de 7,8 milions d'euros restants per a equilibrar els comptes fa inviable realitzar un ajust sense comprometre seriosament l'activitat de la Universitat. 

El pressupost previst per a l'UJI per part de la Conselleria d'Universitats deixa sense cobrir 7,1 milions d'euros del capítol de personal per a compensar l'augment de costos per l'aplicació de complements per normativa estatal i autonòmica (CNEA) i per l'estabilització de plantilla i noves necessitats de personal. Llavors, amb la previsió d'ingressos actuals, la Universitat no pot garantir el pagament de les nòmines.

Aquesta situació crítica es veu agreujada per l'increment de les despeses energètiques i de contractes de serveis essencials, que sumen un déficit addicional de 4,8 milions d'euros que tampoc està cobert, i pel pla propi d'inversions per a fer front a obres en execució, adequació d'espais docents i projectes de rehabilitació energètica i ús d'energies renovables. Per fer-ne front a aquest increment de despesa en serveis essencials i obres prioritàries, l'UJI aportarà 8,5 milions de romanents de tresoreria

"La situació és realment preocupant i, encara que es tracta d'un moment inicial d'elaboració del PPF, és molt difícil que sense recursos addicionals i sense una reconsideració important de la proposta de distribució dels recursos per al sistema universitari es puga mantindre el servei públic que actualment presta l'UJI", segons ha assegurat el vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica, Modesto Fabra. 

Les incerteses en les estimacions d'ingressos i les despeses no cobertes són de tal magnitud que resulta aconsellable alterar el procés d'elaboració del pressupost i suspendre'l fins disposar de més informació, encara que això puga comprometre la seua aprovació abans que acabe l'any i l'aplicació d'una pròrroga pressupostària a partir de gener. 

La rectora presenta les Línies de Govern per a 2023 condicionades al finançament de l'UJI
La rectora, Eva Alcón, ha presentat les Línies de Govern per a 2023 perquè, com a universitat pública, "no podem renunciar a la responsabilitat de prestar el millor servei públic possible a la societat i donar resposta als desafiaments socials, presents i de futur". Tot i que aquest document representa un full de ruta realista, responsable i asumible, en un context de tanta complexitat, el seu desplegament estarà condicionat a l'establiment d'un finançament que cobrisca la despesa real de funcionament de la Universitat Jaume I.

El Claustre elegeix representants del PAS i de l'Estudiantat en la Comissió del Centre de Documentació de la Universitat

El Claustre de la Universitat ha elegit Ana Ester Tomás Catalán i a Ernesto Segura García com  representants del PAS i de l'Estudiantat, respectivament, en la Comissió del Centre de Documentació de l'UJI. 

El Claustre tria un representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent per a la Comissió d'Investigació i Doctorat
El Claustre de la Universitat ha elegit com a representant del PDI no doctor o sense vinculació permanent en la Comissió d'Investigació i Doctorat a Tania Portolés Nicolau. 

La Junta Electoral presenta el seu informe al Claustre
En l'últim curs acadèmic 2021-2022 la Junta Electoral s'ha reunit en 21 sessions per tal d'organitzar els diversos processos electorals que s'han celebrat a la universitat pública de Castelló.

Les eleccions a delegats i delegades de grau s'han realitzat per a un total de 171 grups. Pel que fa als comicis a delegats i delegades de màsters oficials es van fer en 27 grups de màsters oficials presencials.

També s'ha realitzat la renovació de la representació de l'estudiantat en nou dels 28 consells de departament que té l'UJI, així com en les juntes de centre.

Així mateix, s'han celebrat 12 eleccions de representants de membres no nats en consells de departaments i dues a consell d'institut universitari. També s'ha renovat la direcció d'11 departaments i quatre instituts.

Finalment, s'han renovat els representants claustrals en les quals es van elegir 71 representants del professorat doctor amb vinculació permanent, 15 representats del professorat no doctor o sense vinculació permanent, 37 representants de l'estudiantat i 16 representants del PAS.

En les eleccions a rectorat va ser elegida rectora de l'UJI la professora Eva Alcón. Per primera vegada, en aquestes eleccions el vot va ser exclusivament electrònic.

Informe de la Sindicatura de Greuges
Durant el curs 2021-22, la Sindicatura ha gestionat un total de 72 sol·licituds, de les quals 27 han sigut consultes i 45 han sigut queixes. El nombre total de sol·licituds rebudes durant el curs 2021-22 ha sigut un 33 % més gran que el curs anterior i un 9 % més que el curs 2019-20.

Del total de 72 sol·licituds rebudes, dues no hi van ser admeses. De les 70 restants, 68 van ser resoltes; una es troba arxivada per desistiment de la persona sol·licitant, i una continua oberta perquè se n'ha establit un seguiment.

Quant a les resolucions de les sol·licituds, en el cas de les reclamacions, el 57% es van resoldre favorablement, és a dir, en línia amb els interessos dels sol·licitants. Pel que fa a les consultes, es va poder donar respostes satisfactòries al 87.5% de les sol·licituds presentades.

L'estudiantat ha sigut el col·lectiu que més consultes i reclamacions ha presentat, amb un percentatge sobre el total proper al 70%, quasi el mateix percentatge que el curs passat. El PDI ha presentat el 23,6% de les sol·licituds, un percentatge superior en gairebé dos punts respecte del curs passat. Pel que fa al PAS, les sol·licituds d'aquest col·lectiu han comportat el 5,6 % del total, un percentatge lleugerament inferior que el del curs 2020-21.

Una tercera part de les sol·licituds presentades per l'estudiantat es relacionen amb diferents aspectes del procés docent. Com és habitual, destaquen les consultes o queixes sobre l'avaluació docent, que han comportat un 20% del total de sol·licituds. També s'han plantejat sol·licituds relacionades amb les assignatures Treball de Final de Grau i Pràctiques Externes, però en un nombre inferior que en cursos anteriors. Un altre bloc de sol·licituds de l'estudiantat, que ha representat gairebé el 40 % de les sol·licituds, s'ha vinculat als procediments acadèmics. Entre aquestes sol·licituds destaquen les consultes i reclamacions sobre la matrícula, les taxes acadèmiques, el reconeixement d'assignatures o l'acreditació de llengües. Finalment, les actuacions respecte de les sol·licituds relacionades amb les relacions personals representen un 10% del total.

Pel que fa a les sol·licituds presentades pel PDI, un 35% de les sol·licituds es relacionen amb assumptes relatius a la docència, i destaquen els assumptes sobre l'avaluació i la dedicació docents. Un 35 % de les sol·licituds també estan lligades d'alguna manera a procediments acadèmics, i sobreïxen les relacionades amb els diferents procediments administratius. Les sol·licituds sobre problemes amb relacions personals entre professorat i amb l'estudiantat han suposat un 18 % del total.

De les quatre sol·licituds presentades pel PAS, dues han estat motivades per problemes relatius a relacions personals entre companys i companyes, mentre que, de la resta, una estava relacionada amb la Covid-19 i l'altra ha sigut una queixa sobre alguns procediments de selecció de personal per a llocs de treball temporals.