miércoles, 1 de diciembre, 2021  |  
El 35,1% de la docència de graus a l’UJI va recaure en professors associats el curs passat El 35,1% de la docència de graus a l’UJI va recaure en professors associats el curs passat

- 31 octubre, 2019 -

La presència d'aquests al màsters oficials és més reduïda, un 13,8%, tal com informa la pròpia universitat de Castelló El 35,1% de la docència de graus a l’UJI va recaure en professors associats el curs passat

La presència d’aquests al màsters oficials és més reduïda, un 13,8%, tal com informa la pròpia universitat de Castelló

Castellón Información

El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l’informe de l’execució del Pla d’Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I corresponent al curs acadèmic 2018/2019 en el que s’informa de l’assignació de la docència en els diferents graus i màsters oficials i l’assignació docent a nivell de departament.

Segons l’informe, durant el curs 2018/2019 es van impartir en títols de grau un total de 15.760,46 crèdits dels quals el 89,5% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori i el 10,5% restant va ser per a docència d’assignatures optatives.

Per centres, les titulacions adscrites a l’ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 29,7%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29,6%, a la FCJE el 26,3% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 14,4%.

Respecte als màsters oficials, al curs 2018/2019 s’han ofert 44 màsters i s’han impartit un total de 4.000,5 crèdits el que suposa un increment de l’1,8% respecte el curs anterior. Del total de crèdits, el 76,5% ha sigut impartit per professorat de la Jaume I i el 23,5% per professorat extern.

El 35,1% dels crédits han sigut impartits per associats

Quant al professorat de l’UJI, el 50,7% dels crèdits impartits en els graus ha estat impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 35,1% per professorat associat a temps parcial i el 14,2% per professorat ajudant i personal investigador. L’informe destaca que hi ha un increment del percentatge de docència del professorat ajudant, del personal investigador i del professorat associat a temps parcial front a un decrement del professorat funcionari i laboral indefinit en relació al curs anterior.

Respecte als màsters, el 72,3% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13,8% per professorat associat a temps parcial i el 13,9% per professorat ajudant i personal investigador.

En l’apartat de l’assignació de crèdits per departaments i grau, l’informe destaca que, com en anys anteriors, continua detectant-se la tendència dels departaments a concentrar la docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

Whatsapp Telegram