martes, 21 de septiembre, 2021  |  

- 27 julio, 2021 -

Siurana: “Novament ens veurem davant la trista realitat que el nostre futur s’haja de decidir en un despatx de Madrid”

Siurana: “Novament ens veurem davant la trista realitat que el nostre futur s’haja de decidir en un despatx de Madrid”

La negativa del Ministeri a una solució dialogada en defensa del veïnat  del poblat de Torre la Sal ha sigut molt criticat pel senador Carles Mulet, i el Grup Municipal Units pel Poble- Compromís a Cabanes. Segons Siurana: “Novament ens veurem davant la trista realitat que el nostre futur s’haja de decidir en un despatx de Madrid”. Per la seua part, Carles Mulet augura una llarga baralla judicial per defendre els drets dels veïns.

Castellón Información

El portaveu i  el co-portaveu del Grup Municipal Units pel Poble-Compromís a Cabanes David Casanova i Andrés Siurana, respectivament,  lamenten que el Ministeri de Transició Ecològica no haja acceptat les al·legacions presentades pels veïns i veïnes del poblat marítim de Torre de la Sal.

Novament ens veurem davant la trista realitat que el nostre futur s’haja de decidir en un despatx de Madrid” manifesta Siurana. A tot açò, el portaveu David Casanova apunta que exigirà a l’equip de govern socialista de l’Ajuntament de Cabanes en la junta de portaveus convocada per a aquesta vesprada, un posicionament ferm en defensa del veïnat davant els seus companys de partit a Madrid.

Per al Grup Municipal Units pel Poble-Compromís Cabanes l’única opció passa per acordar una nova partió del domini marítim terrestres i deixar en pau al poblat que forma part de la nostra història.

Aquestes declaracions es feien després que el Govern central començara a contestar les preguntes formulades pel senador de Compromís Carles Mulet.

Mulet: El Govern es nega a paralitzar el procediment de “okupació” del poblat i tanca totes les portes a una nova partió o el diàleg per a buscar alternatives

Segons va informar Compromís el passat dia 23 de juliol, el Govern ha començat a contestar a la preguntes escrites formulades pel senador de Compromís, Carles Mulet, sobre l’expedient de “recuperació possessòria” per part de Costas del poblat mariner de la Torre de la Sal de Cabanes. Aquestes respostes s’han aportat després del preceptiu període de 30 dia que tenia el Govern i després de denunciar Mulet aquest incompliment de terminis.

Comunicat de Compromís

“La resposta del Govern deixa clar en primer terme, que lluny de les cutres mentides dels dirigents del PSOE a la província, aquest expedient s’ha iniciat d’ofici per part de Costas, no per cap iniciativa parlamentària de l’oposició. (El senador Artemi Rallo ha quedat una altra vegada retratat com un mentider sense escrúpols)

I el Govern reitera “ l’obligació de l’Administració General de l’Estat, és portar un registre de les concessions existents en el domini públic marítim-terrestre, no figurant registres de concessions en relació amb les ocupacions existents en el nucli costaner Torre de la Sal (terme municipal de Cabanes, Castelló).

Mulet pregunta diverses vegades que davant dubtes més que raonables sobre uns procediments de partions injustes, arbitraris i plagats d’errors i llacunes, si pensa paralitzar aquest procediment d’okupació de les propietats , eufemísticament denominades com a “ recuperació possessòries”

El Govern rebutja aquesta possibilitat “ té el dret i el deure d’investigar la situació dels béns i drets que es presumisquen pertanyents al domini públic marítim-terrestre. També recull la Llei la facultat de recuperació possessòria, d’ofici i en qualsevol temps sobre aquests béns, segons el procediment que s’establisca reglamentàriament. Per aquest motiu, en el marc del treball que es desenvolupa de detecció de les ocupacions del domini públic marítim-terrestre de les quals no consta títol administratiu, s’ha iniciat el procediment d’investigació corresponent, que es troba actualment en fase d’al·legacions i que continuarà la seua tramitació amb totes les garanties previstes en l’ordenament jurídic.

El Govern evita contestar al fet de l’obligatorietat que estableix la Llei de Costas de practicar la notificació individualitzada de l’expedient de partió. O el fet que, que si al cap d’un any de la partió no es prenia possessió d’aquests, havien de ser reclamats per Patrimoni de l’Estat davant els tribunals Civils mitjançant acció reivindicatòria, aquests dos fets no tramitats correctament són suficients per a declarar la nul·litat de tot el procés de partió, de fet,, el govern no pot acreditar com es demana en les iniciatives parlamentàries l’existència d’inscripcions en el Registre de la Propietat a nom del Ministeri ni fitxes de propietat en l’inventario de béns del Ministeri en el poblat. En aquest cas el Govern evita respondre al preguntat i es va per les branques

A les preguntes:

Aquest procediment s’ha iniciat d’ofici del Ministeri o a instàncies de tercers?, en cas afirmatiu, a instàncies de qui?

Quina necessitat existia d’iniciar aquest procediment ara, quan porta des de 1975 en aquesta situació?

Què pensa fer l’Administració General amb això immobles?

Planteja l’enderrocament? Pensa el Govern rectificar, estudiar alternatives i renovar o atorgar títols concessionals a les persones amb aquests immobles?

No creu el Govern que s’està actuant de manera injusta amb aquest poblat?

Resposta

En relació amb les preguntes formulades, s’informa el següent:

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic porta molts mesos treballant en la identificació d’instal·lacions i construccions, en definitiva, d’usos i ocupacions del domini públic marítimoterrestre que manquen del títol que empare eixa ubicació.

Per això, el Ministeri inicia aquest procediment d’ofici, ja que, *iene el dret i el deure d’investigar la situació dels béns i drets que es presumisquen pertanyents al domini públic marítim-terrestre. Així mateix tindrà la facultat de recuperació possessòria, d’ofici i en qualsevol temps, sobre aquests béns, segons el procediment que s’establisca reglamentàriament.

El nostre litoral és la zona del territori espanyol més exposada els efectes del canvi climàtic, (…)

Actualment, el procediment per a determinar la situació jurídica en la qual es troben els immobles pels quals s’interessa Sa senyoria es troba en tramitació, a l’espera que els interessats aporten al·legacions i documentació acreditativa que justifique la seua legalitat. Una vegada que finalitze el procediment i s’aclarisca la situació jurídica, es decidirà, com es fa en tot cas, el destí dels immobles i altres instal·lacions.

Una vegada finalitze, s’analitzaran amb rigor totes les al·legacions que es reben i es continuarà la tramitació del procediment, finalitzat el qual s’adoptarà la decisió pertinent amb totes les garanties tant per als afectats com per a l’administració titular del domini públic marítim-terrestre.

El Govern rebutja realitzar una nova partió ni estudiar alternatives

Per al senador valencianista “ aquestes resposta són realment decebedores veiem a una administració insensible, de com des d’un despatx del Passeig de la Castellana de Madrid capritxosament obrin una caixa de pandora tancada des de 1993, i comencen a pertorbar la tranquil·litat dels legítims propietaris d’habitatges de barri mariner de Cabanes, que per altres decisions arbitràries, van quedar afectats per la línia de Domini marítim terrestre perquè algun il·luminat va fer unes ratlles sobre el paper, i una ajuntament inútil ni va saber al·legar. Tota la tramitació es va fer malament, es va generar indefensió a les persones afectes, però al Govern li dóna completament igual. Esperàvem almenys bones paraules, no han existit, s’aboca als veïns a lluitar davant els tribunals per a defensar les seues legítimes propietat, és una autèntica vergonya i decepció aquesta falta d’empatia”

Whatsapp Telegram