Noticias Castellón
jueves, 05 de octubre del 2023 | Última actualización: 21:17

Borriana ajuda als veïns a rehabilitar façanes d’edificis catalogats amb una subvenció

Tiempo de Lectura: 2 minutos, 36 segundos

Noticias Relacionadas

L’Ajuntament de Borriana ha convocat novament, en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a la pintura i rehabilitació de façanes catalogades en qualsevol emplaçament dins del terme municipal.

El propòsit d’aquestes ajudes és col·laborar per a consolidar o retornar a la façana de l’edifici l’estat físic correcte dels elements constructius, a fi de fomentar i posar en valor el patrimoni arquitectònic local.

A aquest efecte, el consistori destina enguany un pressupost que ascendeix a 25.000 euros, i que podria ser ampliat en funció de la demanda. Únicament s’admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral que podrà ser subvencionada fins al 75% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 10.000 euros, el doble que l’any passat.

Segons estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions, les ajudes contemplades tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques i podran ser beneficiaris els propietaris i les comunitats de propietaris d’immobles amb façanes catalogades.

Per a concórrer a les ajudes, els immobles hauran d’haver registrat l’informe d’avaluació de l’edifici (IEE) en l’administració autonòmica, segons el model establert per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Així mateix, el certificat d’eficiència energètica inclòs en l’IEE per a la seua validació i obtenció de l’etiqueta energètica haurà d’estar registrat en la pàgina de l’IVACE (www.ivace.es).

No obstant això, només podran realitzar-se les obres expressament autoritzades per llicència d’obres municipal, i no podran obtindre subvenció les façanes dels edificis en què el tècnic redactor de l’IEE haja advertit, en l’acta corresponent, l’estat de “risc imminent” mentre no es justifique l’esmena d’aquesta circumstància.
Seran subvencionables les obres de façanes catalogades que s’ajusten a les característiques i determinacions tècniques descrites en les bases respecte a la reparació de revestiment de paraments i pintura, i de rehabilitació, la finalitat de la qual siga consolidar o retornar a la façana de l’edifici l’estat físic correcte dels elements constructius i, en general, de la seguretat, salubritat i adornament, sense pretendre’n alterar la configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del revestiment de paraments i pintura, la reparació o substitució de fusteries i ferratges, i la reposició d’elements parcialment desapareguts, que les seues exactes característiques puguen ser fixades a partir del mateix edifici per repetició d’elements de balcons, elements ornamentals, o per reposició en continuïtat de cornises, impostes, balustrades, o per altres motius, entre d’altres.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny i podrà ser presencial, amb la sol·licitud de cita prèvia o telemàtica, utilitzant el tràmit Instància General http://burriana.sedelectronica.es/info.0 adjuntant el model normalitzat de sol·licitud que es pot obtindre en l’apartat de la seu electrònica de la pàgina web municipal https://burriana.sedelectronica.es/board/.
Les persones interessades poden disposar de més informació consultant les bases en www.burriana.es, o poden dirigir-se als Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de Borriana.