domingo, 25 de julio, 2021  |  
Després de l’estat d’alarma es podran al·legar les llistes provisionals per les PUC d’EOI Després de l’estat d’alarma es podran al·legar les llistes provisionals per les PUC d’EOI

- 28 mayo, 2020 -

Les proves de Certificació es realitzaran en setembre si les condicions sanitàries ho permeten Després de l’estat d’alarma es podran al·legar les llistes provisionals per les PUC d’EOI

Les proves de Certificació es realitzaran en setembre si les condicions sanitàries ho permeten

Castellón Información

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, atesa la situació d’emergència sanitària com a conseqüència de la de crisi ocasionada per la COVID-19, va haver de modificar els terminis de la convocatòria per a la prova unificada de certificació de les escoles oficials d’idiomes i a adaptar-los a allò que establia la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.

La salut dels aspirants, del professorat i de la resta del personal dels centres és imprescindible per al correcte desenvolupament de les proves, que són una activitat col·lectiva que s’ha de dur a terme en espais tancats amb l’assistència de molts candidats, i no es podien celebrar amb les garanties sanitàries escaients.

Per tot això, es va resoldre ajornar la convocatòria ordinària de les proves al mes de setembre i l’extraordinària al mes de novembre, sempre que les autoritats sanitàries ho permeten i amb els protocols establerts per al desenvolupament correcte i segur de les proves.

El termini d’esmenes o al·legacions a la llista provisional, publicada el 30 de març, comença el dia 1 de juny i conclou quatre dies naturals després de la finalització de l’estat d’alarma.

La publicació de la llista definitiva de persones admeses o excloses a la prova unificada de certificació de 2020 es farà en el web de cada centre exclusivament, a partir del 25 de juny.

El nou calendari de realització de les proves escrites de la convocatòria ordinària es publicarà abans del 31 de juliol en el web www.eoi.gva.es i la convocatòria de les proves orals es farà pública en el web de cada EOI deu dies hàbils abans de la data de realització de les proves.

Aquells candidats que vulguen renunciar a efectuar les proves en els nous terminis podran sol·licitar la devolució de taxes mitjançant un enllaç telemàtic que estarà pròximament disponible en l’apartat web «taxes i devolució de taxes» de la pàgina www.eoi.gva.es.

 

Whatsapp Telegram